រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
កម្មវិធី ពិធីអបអរសាទរទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ “ទេសចរណ៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា - ផ្សព្វផ្សាយច្រកចូលមកដល់ជាសាកល” (Tourism for All - Promoting Universal Accessibility) អមជាមួយពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់សេវាកម្មទេសចរណ៍ថ្មីៗ និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការការប្រឡងប្រណាំង “Tourism Photo- Contest” លើកទី១
15/09/2016 | 1113
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint