រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
សន្និបាតបូកសរុបការងារអេកូទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៥ និងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
19/08/2016 | 640

The Ministry of Tourism plans to organize the 2015 and first semester of 2016 Ecotourism and Tourism Community Stocktaking and the Second Semester of 2016 and 2017 Direction-Setting Conference on September 05th, 2016 at Chaktomuk City Hall, Phnom Penh. For interested participants, Youths, Tourism Students and relevant National and International Organisations, please register online via website: Register (This registration is free of charge and limited to 200 registers). Closing Date: September 3rd, 2016 at 10am.

To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint