រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
The inclusion of the principles of sustainable development in business activities, apparently indicating the companies’ participation in the preservation, conservation and improvement of the environment and ensuring that the environmental impact will be minimized. Apply Read More
Social Welfare and Cultural Heritage Award Apply Read More
ដើម្បីធានាឲ្យមានការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនពីវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយសមធម៌ ពិសេសការលើកស្ទួយ "វិស័យទេសចរណ៍ ជាការនាំចេញនៅនឹងកន្លែង"  ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ចេញនូវ យុទ្ធនាការ "រួមគ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍" ដែលនឹងជួយដល់ផលិតករក្នុងស្រុក ដែលជាប្រជាកសិករ ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ម្ចាស់សិប្បកម្ម ម្ចាស់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) ផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ក្នុងការទទួលបានឱកាសបន្ថែមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។ Apply Read More
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint