រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Beach Eco-Label Award

Beach Eco-Label Award

Enterprise

ResortHotelRestaurant

Application Documents

No.DocumentQuantity
1អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ1
2ឯកសារអំពី សមាសភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនិងផែនការសកម្មភាពការងារ1
3ឯកសារសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូដែលបង្ហាញពីភាពស្អាតតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗ និងតំបន់បៃតង1
4វត្ថុសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូដែលបង្ហាញការទីតាំងបំពាក់ធុងសម្រាម និងដេប៉ូសម្រាម1
5ព័ត៌មានអំពីគុណភាពទឹកសមុទ្រ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ1
6ឯកសារ វត្ថុសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូ ដែលបង្ហាញពីវត្តមានបណ្តាញប្រមូលសំណល់រាវ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មចំពោះសំណល់មានជាតិពុល1
7របាយការណ៍ វត្ថុសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូចុះបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការអនុវត្តល្អៗ1
8រូបភាព និងខ្សែវីដេអូ​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព ថែរក្សាឆ្នេរសមុទ្រដោយសហគ្រាស1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint