រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Environment Award

The inclusion of the principles of sustainable development in business activities, apparently indicating the companies’ participation in the preservation, conservation and improvement of the environment and ensuring that the environmental impact will be minimized.

Criteria

Requirements

Score

- Sustainable management of natural and energy resources

1- Supervising and monitoring the use of natural and energy resources

Yes-No

20%

2- The use of materials, equipment and devices that save energy or renewable energy

Yes-No

20%

- Green Space

 

3- Participation in tree planting activity

Yes-No

10%

4- Attention to green areas at the workplace

Yes-No

10%

- Sanitation

 

 

5- Attention to sanitary problems in the enterprises’ area

Yes-No

10%

- Environmental pollution

6- The management of toxic waste released into the atmosphere, rivers, sea…

Yes-No

20%

7- The use of environmentally friendly products (Green products)

Yes-No

10%

 

The award requires candidate to meet all the criteria, that’s to say 100% of the total score in order to be awarded the Environment Award.

Enterprise

ResortHotelRestaurantSmall & Medium-sized Enterprises (SMEs) producing handicraftTourism CommunityGolf ClubTravel & Tours AgencyTourism SchoolGuesthouseMassage and Spa

Application Documents

No.DocumentQuantity
1License1
2ឯកសារគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសស្តីពីការអនុវត្ត ឬគោរពទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យនីមួយៗនៃរង្វាន់ប្រភេទនេះ (ចក្ខុវិស័យ ផែនការ និងវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្ត -ល-)1
3របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ និងថាមពល (ទឹក ភ្លើង ជាដើម…) សម្រាប់២ឆ្នាំចុងក្រោយ1
4តារាងសម្រង់ស្ថិតិ និងរូបភាពអំពីសំភារៈបរិក្ខាដែលជួយសន្សំសំចៃថាមពល ឬឧបករណ៍ ដែលប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ1
5របាយការណ៍ប្រៀបធៀបនៃបរិមាណថាមពល និងធនធានដែលប្រើប្រាស់សំភារៈបរិក្ខាទាំងនេះ ធៀបនឹងមុនពេលមិនទាន់ប្រើប្រាស់1
6ព័ត៌មាន រូបភាព សំភារៈនៃការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់បុគ្គលិក និងអតិថិជនអំពីការសន្សំសំចៃលើការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ និងថាមពល1
7ឯកសារ ឬវត្ថុសំអាង រូបភាព ខ្សែវីដេអូ លិខិតសរសើរ ដែលបញ្ជាក់អំពីតំបន់បៃតងរបស់សហគ្រាស និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដាំដើមឈើ1
8ព័ត៌មាន ស្ថិតិ ឬរូបភាពអំពីតំបន់បៃតងនៅក្នុង និងបរិវេណជុំវិញក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស1
9ព័ត៌មាន ឬរូបភាពបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាត និងអនាម័យក្នុង និងជុំវិញទីតាំងសហគ្រាស1
10វត្តមានសមាសភាពក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការសំអាត និងអនាម័យ1
11តារាងសម្រង់ស្ថិតិស្តីពីប្រភេទសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទរបស់សហគ្រាស1
12វត្តមានកន្លែងសំរាប់ស្តុកទុកកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលដោយគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស (ករណីមាន)1
13វត្តមានប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់ ពិសេសសំណល់រាវ និងសំណល់ដែលមានជាតិពុលដោយគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស (ករណីមាន)1
14ព័ត៌មាន វត្តុសំអាង ឬរូបភាព អំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគិតគូរដល់បរិស្ថាន1
15រូបភាព ឬខ្សែវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់សហគ្រាសចូលរួមក្នុងការការពារ និងថែរក្សាបរិស្ថាន1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint