រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
3Rs Award

3Rs Award

Enterprise

ResortHotelRestaurantSmall & Medium-sized Enterprises (SMEs) producing handicraftTourism CommunityShopping CenterGolf ClubTravel & Tours AgencyTourism SchoolGuesthouseMassage and Spa

Application Documents

No.DocumentQuantity
1អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ1
2ឯកសារគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់សហគ្រាសអំពីការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តគោលការណ៍៣Rs នៅកន្លែងការងារ1
3ឯកសារ រូបភាព ឬវត្ថុសំអាងដែលទាក់ទងនឹងវិធានការលើកទឹកចិត្ត និងការអនុវត្តគោលការណ៍៣Rs និងការប្រើប្រាស់ដែលគិតគូរដល់បរិស្ថាន (Green product)1
4តារាងសម្រង់ស្ថិតិស្តីពីប្រភេទសំណល់រឹងគ្រប់ប្រភេទរបស់សហគ្រាស1
5រូបថត ខ្សែវីដេអូ វិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីកែច្នៃសំណល់របស់អង្គការ ឬស្ថាប័ននានា 1
6ពាក្យស្លោក ឬសារខ្លីៗដែលទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ ៣Rs ដែលបានបិតផ្សាយតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៅកន្លែងធ្វើការ (រូបភាព និងតារាងស្ថិតិ)1
7ឯកសារស្តីពីគម្រោងគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍៣Rsរបស់សហគ្រាស1
8ព័ត៌មាន ឬវត្ថុសំអាងបញ្ជាក់អំពីការបែងចែកសំណល់ទៅតាមប្រភេទ (សំណល់កែច្នៃបាន សំណល់សរីរាង្គ និងសំណល់ផ្សេងៗ)1
9ព័ត៌មាន ឬវត្ថុសំអាងបញ្ជាក់អំពីការបែងចែកសំណល់ទៅតាមប្រភេទ (សំណល់កែច្នៃបាន សំណល់សរីរាង្គ និងសំណល់ផ្សេងៗ)1
10រូបភាព ឬខ្សែវីដេអូនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់សហគ្រាសក្នុងការអនុវត្ត1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint