រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ជ័យលាភីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
រង្វាន់ពិសេស “រង្វាន់សម្តេចតេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩
២០
រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
១០
១១
១២
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង