រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ឯកសារគោលការណ៍ណែនាំ និង Checklist សម្រាប់ស្តង់ដារង្...
១១ ឧសភា ២០១៦ | 2542

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម

ឯកសារភ្ជាប់
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង