រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Presentation on ASEAN Clean Tourist City Standard
០១ កញ្ញា ២០១៦ | 4321

 

 

Please download the attached file for the slide presentation.

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1472717750.pptx (ទំហំ: 1.70 MB | ទាញយក: 1182)
២. add_attachment_0_1472717976.png (ទំហំ: 326.93 KB | ទាញយក: 1075)
ឯកសារស្រដៀង
ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD ១២ កុម្ភៈ ២០១៦
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង