រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ការដាក់បញ្ចូលគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ស្តែងឲ្យ​ឃើញ​ពីការ​​ចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់ការថែរក្សា ការអភិរក្ស ការធ្វើឲ្យប្រសើឡើងនៃបរិស្ថាន និង​ការធានាថាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមកំរិតអប្បបរមា។ ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
ការចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ក.ប.ក.(ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃ​ -​Reduce Reuse Recycle 3Rs) ដែលរួមចំណែកដល់គោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ ពិសេសសំណល់​ជាថង់​ប្លាស្ទី​ក ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
ការយកចិត្តទុ​កដាក់របស់សហគ្រាសក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើឡើងនូវសុខុមាលភាពសហគមន៍ និងស​ង្គម​ ព្រមទាំងចូលរួមដល់កិច្ចការថែរក្សា និងអភិរក្សទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី និង​បេតិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌​គួរត្រូវបានលើទឹកចិត្ត និងទទួលស្គាល់តាមរយៈសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖ ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
ការបង្ហាញពីលទ្ធភាពរបស់សហគ្រាសក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក និង​ការធានាឲ្យ​មាន​សុខុ​ដុមរមនានៅកន្លែងធ្វើការត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពចាំបាច់ និងជាកត្តា​កំណត់​ជោគជ័យ​អាជីវកម្ម គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនគួរត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត។ ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
សហគ្រិនដែលអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួនគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរតាមរយៈសមត្ថភាព និងសកម្ម​ភាព។ ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
ការដាក់បញ្ចូលគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មសំដៅ​ឲ្យ​​មានការចូល​រួមរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការថែរក្សា ​គ្រប់​គ្រង ​រៀបចំ និង​​អភិវឌ្ឍន៍​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​ប្រកប​ដោយ​​​​និរន្តរភាពក្នុង​បរិបទអភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ និង​វប្បធម៌។​ ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
In order to ensure equitable distribution of the fruits of tourism growth among all actors and especially to promote “Tourism as on-site export”, the Ministry of Tourism has rolled out a campaign called “Join hands in using Khmer products in tourism industry”, which aims to increase opportunities for local producers, farmers, handicraft makers, small and medium entrepreneurs, souvenir product makers, and other relevant stakeholders to market and sell their products in the tourism industry. ដាក់ពាក្យ អានបន្ថែម
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង