រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ស្តង់ដាទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន (គោលការណ៍ណែនាំ)
២៩ ធ្នូ ២០១៥ | 2631

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1451375888.pdf (ទំហំ: 552.77 KB | ទាញយក: 1504)
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង