រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD
១២ កុម្ភៈ ២០១៦ | 2985

 

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1455243568.pdf (ទំហំ: 1,017.86 KB | ទាញយក: 1273)
ឯកសារស្រដៀង
Presentation on ASEAN Clean Tourist City Standard ០១ កញ្ញា ២០១៦
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង