រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា
១៨ មីនា ២០១៦ | 2918

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម

1-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍

2-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់ជនបទ

3-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង

4-ឯកសារយោង លិខិតថ្កោលទោស (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍)

5-ឯកសារយោង លិខិតថ្កោលទោស (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង និងជនបទ)

6-ឯកសារយោង លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍)

7-ឯកសារយោង លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង និងជនបទ)

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1458287105.pdf (ទំហំ: 190.05 KB | ទាញយក: 1027)
២. add_attachment_0_1468903052.pdf (ទំហំ: 179.57 KB | ទាញយក: 959)
៣. add_attachment_1_1468903052.pdf (ទំហំ: 188.21 KB | ទាញយក: 963)
៤. add_attachment_2_1468903052.docx (ទំហំ: 15.67 KB | ទាញយក: 895)
៥. add_attachment_3_1468903052.docx (ទំហំ: 15.69 KB | ទាញយក: 924)
៦. add_attachment_4_1468903052.docx (ទំហំ: 15.52 KB | ទាញយក: 920)
៧. add_attachment_5_1468903052.docx (ទំហំ: 15.67 KB | ទាញយក: 880)
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង