រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា
១៨ មីនា ២០១៦ | 1863

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម

1-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍

2-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់ជនបទ

3-ពាក្យស្នើរសុំឡាបិលស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង

4-ឯកសារយោង លិខិតថ្កោលទោស (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍)

5-ឯកសារយោង លិខិតថ្កោលទោស (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង និងជនបទ)

6-ឯកសារយោង លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍)

7-ឯកសារយោង លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព (សម្រាប់ផ្ទះស្នាក់ទីក្រុង និងជនបទ)

ឯកសារភ្ជាប់
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង