រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ស្តង់ដា ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន
២៩ ធ្នូ ២០១៥ | 1409

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង