រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

ដើម្បីធានាឲ្យមានការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនពីវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយសមធម៌ ពិសេសការលើកស្ទួយ "វិស័យទេសចរណ៍ ជាការនាំចេញនៅនឹងកន្លែង"  ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ចេញនូវ យុទ្ធនាការ "រួមគ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍" ដែលនឹងជួយដល់ផលិតករក្នុងស្រុក ដែលជាប្រជាកសិករ ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ម្ចាស់សិប្បកម្ម ម្ចាស់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) ផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ក្នុងការទទួលបានឱកាសបន្ថែមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។

ក្នុងន័យនេះ រង្វាន់សម្រាប់ “ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ” ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ ដែលផលិតដោយប្រជាកសិករ សិប្បករ ឬផលិតករក្នុងស្រុក នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ សំដៅរកទីផ្សារ បង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែម និងលើកកម្ពស់កំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

រង្វាន់សម្រាប់ “ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ” នឹងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃផ្តល់​ពិន្ទុដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន ០៣ ដូចខាងក្រោម៖

ល.រ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ចំនុចទាមទារ

ពិន្ទុ

1

ចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

- មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

- គោលការណ៍ទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលក្នុងគម្រោងផែនការអាជីវកម្ម

៣០%

2

សកម្មភាពអនុវត្ត
ជាក់ស្តែង

- ត្រូវមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមគោលការណ៍ ដោយមានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទផលិតផលដែលប្រើប្រាស់

- កំរិតនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០% នៃផលិតផលដែលប្រើប្រាស់សរុបនៅក្នុងទីតាំងអាជីវកម្ម

៣០%

3

វត្តមានកិច្ចសន្យាជាមួយ
ផលិតករក្នុងស្រុក

- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាកសិករ សិប្បករ ឬ
ផលិតករក្នុងស្រុក ក្រោមទំរង់ជាកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលមធ្យម ឬវែង ដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយគុណភាព

៤០%

 

ចំពោះរង្វាន់ប្រភេទនេះ គឺទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសបំពេញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យទាំង០៣នេះ ឲ្យ​បាន ១០០% ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ “ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើ​មក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ” ។

សហគ្រាស

រមណីយដ្ឋានសណ្ឋាគារភោជន័យដ្ឋាន

ឯកសារដាក់ពាក្យ

ល.រ.ឯកសារចំនួន (ច្បាប់)
អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ
ឯកសារអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ (អាចជាគោលការណ៍របស់សហគ្រាស និងទិន្នន័យកំរិតនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ)
ឯកសារសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូអំពីការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដោយមានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទផលិតផលដែលប្រើប្រាស់
ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាកសិករ សិប្បករ ឬផលិតករក្នុងស្រុក

រូបភាពនៃរង្វាន់
ស្លាករង្វាន់
ស្លាករង្វាន់ | ទាញយក
វិញ្ញាបនបត្រ
វិញ្ញាបនបត្រ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង