រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ប្រកាសស្តីពី លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងនីតិវិធីនៃការប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងប្រភេទរង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុវិស័យទេសចរណ៍ (ស្តង់ដា)
២៤ សីហា ២០១៦ | 811

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1472026359.pdf (ទំហំ: 21.92 MB | ទាញយក: 295)
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង