រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ប្រកាសស្តីពី លក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងនីតិវិធីនៃការប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងប្រភេទរង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (មានស្តង់ដា​រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ជាឧបសម្ព័ន្ធ)
១៨ កញ្ញា ២០១៥ | 529

សូមទាកយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1469094105.pdf (ទំហំ: 4.53 MB | ទាញយក: 187)
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង